ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

Barons Breda Basketbal, secretariaat gevestigd aan Klitsert 38, 4834 BJ in Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Op deze pagina staat hoe Barons omgaat met persoonsgegevens. Ook staan de rechten voor de bescherming van persoonsgegevens beschreven, en waar leden terecht kunnen met vragen en klachten. Contactpersoon voor Barons is Leon Weterings. Hij is te bereiken via secretaris@barons.nl.

Persoonsgegevens die Barons verwerkt
Barons verwerkt je persoonsgegevens zodat je lid bent van de club en kunt sporten bij Barons en wij de contributie kunnen innen die hoort bij jouw lidmaatschap. Ook verwerken wij je persoonsgegevens in het programma Sportlink van de Nederlandse Basketball Bond (NBB). Het verwerken van je gegevens is nodig om je mee te laten spelen met wedstrijden.

Overzicht persoonsgegevens
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voornaam en je voorletters
Achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummers (Sportlink heeft de optie om twee nummers in te voeren). Bij leden jonger dan 18 jaar, moet een telefoonnummer en e-mailadres van de ouders/verzorgers worden ingevoerd. De communicatie loopt via hen.
E-mailadressen (Sportlink heeft de optie om twee e-mailadressen in te voeren)
Bankrekeningnummer

Doel verwerking persoonsgegevens
Barons verwerkt jouw persoonsgegevens voor het afhandelen van de betaling van de contributie en het kunnen deelnemen aan wedstrijden georganiseerd door de NBB. De persoonsgegevens voor het lidmaatschap van de NBB, voeren we in het programma Sportlink in. Het e-mailadres dat je opgeeft als je lid wordt van Barons gebruiken we om je op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen de club met de nieuwsbrief die we via MailChimp sturen.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens in de volgende gevallen:
– Je hebt het schriftelijke inschrijfformulier ondertekend en aan de secretaris gestuurd of in de brievenbus in de gang van de Doelen gestopt. Je geeft toestemming aan Barons om je gegevens te verwerken bij inschrijving.
– Wij gebruiken jouw e-mailadres om jou onze nieuwsbrief te sturen.
– In Sportlink van de NBB staan de gegevens die nodig zijn om wedstrijden te spelen en om lid te kunnen zijn van de bond. Dit laatste is nodig voor de collectieve ongevallenverzekering die de NBB voor al zijn leden heeft. Sportlink valt onder de verantwoordelijkheid van de NBB en is AVG-proof.

Geautomatiseerde besluitvorming
Barons neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Barons) dit gecontroleerd heeft.

Barons maakt gebruik van het AVG goedgekeurde computerprogramma Sportlink voor het verwerken van persoonsgegevens. Dit programma is geschikt voor het verwerken van onze gegevens omdat het de gegevens van ingeschreven personen efficiënt kan verwerken en opslaan voor de betaling van contributie en het spelen van wedstrijden en het lidmaatschap van de NBB.

Hoe lang bewaart Barons persoonsgegevens?
Barons bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Barons bewaart je persoonsgegevens zo lang je lid bent van de club. Na beëindiging van het lidmaatschap en als alle financiële zaken zijn afgehandeld wordt het inschrijfformulier vernietigd.

Barons deelt de persoonsgegevens niet met derden. Cookies, of vergelijkbare technieken, die Barons gebruikt. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Barons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Barons gebruikt in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of het verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar secretaris@barons.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via een link op de site autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Hoe Barons persoonsgegevens beveiligt
Barons neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de contactpersoon gegevensbescherming.